LINGUAPEACE /ЕЗИК ЗА МИР/: ЕЗИКОВ ОДИТ, РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА САМООБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МНОГОЕЗИЧЕН РЕЧНИК ЗА ВОЕННИ И ПОЛИЦЕЙСКИ МИРООПАЗВАЩИ ОПЕРАЦИИ ПОД ЕГИДАТА НА ЕС И ООН

ОБОСНОВКА:
Проектът LINGUAPEACE е в съответствие с националните политики и политиката на ЕС "да се осигури на Европа отбранителна способност и обща система за сигурност" както беше заявено на срещата на министрите на отбраната на страните от Европейската общност в Синтра на 28.02.2000 г., и "подготовката на бъдещите действия за общоевропейска сигурност и отбрана".Съвременната международната обстановка и събитията напоследък в региони като Косово, Босна и др. доказват необходимостта от съвместни умиротворителни и мироопазващи операции с участието на много страни и особено тези от Европа. Като се има предвид, че общуването и взаимодействието между тях се осъществява на английски език /изискване на НАТО, KFOR и SFOR/ това ясно показва нарастващата нужда от разработване и въвеждане на транснационални програми за обучение по английски език за специфични цели /ESP/, учебни материали и инструменти. Практиката в тази област страда от комбинация от фактори – неадекватен анализ на нуждите от обучение, остарели или неподходящи учебни материали и източници, и евентуално нежелание в средите на обучаващите и обучаемите да възприемат по-ефективни методи и практики за преподаване и учене. Досегашният опит показва, че езиковата компетентност в тази област и особено в бившите комунистически страни от Централна и Източна Европа е на много ниско ниво и се нуждае от значително усъвършенстване от гледна точка на методологията, интерактивното обучение, използването на комуникативния подход и самообучението чрез отворено и дистанционно обучение /ODL/ иизползването на информационни и комуникационни технологии /ICT/.

РЕЗУЛТАТИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ:
Подобряване и усъвършенстване на уменията и компетентността на военните и полицейските служители с оглед улесняването на техните съвместни многонационални операции и действия, ефективна комуникация и оперативна съвместимост; подобряване и стимулиране на равния достъп до продължаващото професионално обучение и придобиването на умения и компетенции; повишаване на тяхната конкурентоспособност и възможности за професионална реализация; създаване на нови възможности за наемането на жени като офицери за свръзка /communication officers/ и наблюдаващи /супервайзори/, и стимулиране на реализацията им на международния пазар на труда. Анализ на нуждите от обучение; анализ на текущата практика в тази област и диагностичен тест. Разработване на модулна програма LINGUAPEACE за отворено и дистанционно /ODL/ самообучение по английски език за специфични цели /ESP/, аудиокасети, ръководство за преподавателите, схема и тест за сертифициране на ниво "средно" /Intermediate/. Изготвяне на специализиран многоезичен речник LINGUAPEACE /английски-холандски-словашки-български/ на CD-ROM, с възможност за последващо включване на други европейски езици. Популяризиране в хода на проекта и обратна информация от заинтересованите страни, и осигуряване на достъп до гореспоменатите продукти чрез специално създадения LINGUAPEACE уеб-сайт, с възможности за сваляне /downloading/ на материалите LINGUAPEACE. Информиране на заинтересованите страни като съответните европейски институции – Комисията за сигурност и политика, Европейската военна комисия и Европейския военен главен щаб; KFOR; SFOR; Еврокорпуса; националните Министерства на отбраната и Министерствата на вътрешните работи, военните и полицейските училища, колежи и академии в Европа за резултатите от проекта.

ПАРТНЬОРСТВО:
В проекта участват 4 организации от 4 страни както следва:

България: Европейски център за обучение и квалификация /ЕЦОК/, София

Обединеното кралство: Университетът Уестминстър /University of Westminster/, Лондон

Холандия: Projects Consultantie en Training /P.C.T./, Шерпензеел

Словакия: KNO Slovensko, Братислава

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА:
Контрактор е Европейски център за обучение и квалификация /ЕЦОК/, София, Р. България. ЕЦОК има вече 7-годишен опит в обучението на военнослужещи по английски език в цялата страна. През миналата година ЕЦОК беше одобрен и сключи 4-годишен Договор № 723/27.05.1999 г. с Министерството на отбраната на Р България за обучение на военнослужещи и служители от военна полиция по стандарта на НАТО STANAG 6001. ЕЦОК ще работи в тясно сътрудничество с Университета Уестминстър, Лондон, който притежава огромен опит в тази област и е контрактор на британското Министерство на отбраната и изпитен център по стандартите на НАТО STANAG. Предвижда се Проектът LINGUAPEACE да продължи 24 месеца (01/12/2000-30/11/2001).