LINGUAPEACE: JAZYKOVÝ AUDIT, PROGRAM NA PODPORU VÝUKY ANGLIČTINY – SAMOŠTÚDIUM, VIACJAZYČNÝ SLOVNÍK PRE PRÍSLUŠNÍKOV ARMÁDY A POLICAJNÝCH ZBOROV POSOBIACICH V MIEROVÝCH OPERÁCIACH V RÁMCI EU A OSN.

ZÁMER

Projekt LINGUAPEACE sa realizuje v súlade so zámermi Európskej únie „zabezpečiť v Európe obranyschopnosť a spoločnú bezpečnosť a pripraviť potrebné kroky v tejto oblasti“, ako bolo konštatované na stretnutí ministrov obrany Európskeho spoločenstva v Sintre 28.februára 2000. Súčasná medzinárodná situácia a nedávne udalosti v Kosove, Bosna, a v iných oblastiach poukazujú na potrebu mierových operácií za účasti viacerých krajín, najmä z Európy. Keďže komunikácia počas týchto operácií je v anglickom jazyku (požiadavka NATO, KFOR a SFOR), je dôležité vytvoriť a zaviesť nové transnárodné programy výuky angličtiny, učebné materiály a nástroje. Prax ukázala potrebu podpory v nasledovných oblastiach: špecifická analýza jazykových potrieb, inovatívne a vhodné učebné materiály a zdroje, využívanie efektívnejších metód výuky a samoštúdia. Výuku cudzích jazykov je potrebné podporiť najmä v bývalých komunistických krajinách strednej a východnej Európy, v oblastiach ako sú metodológia, interaktívne formy výuky, dôraz na komunikačný prístup vo výuke, samoštúdium formou vzdelávania na diaľku a s využitím výpočtovej techniky a hodnotenie jazykových znalostí.

 

VÝSLEDKY A ICH VYUŽITIE

Zlepšiť jazykové zručnosti a spôsobilosti príslušníkov armády a policajného zboru, ktorí budú pôsobiť v medzinárodných operáciách a aktivitách, najmä dosiahnuť ich efektívnu komunikáciu a spoluprácu; podporiť a zlepšiť rovnaký prístup k odbornému vzdelávaniu a celoživotnému získavaniu zručností a spôsobilostí; zlepšiť ich konkurencieschopnosť a možnosti ich kariérového rozvoja; vytvoriť nové možnosti zamestnania pre ženy, podporiť možnosti ich zamestnania aj mimo vlastnej krajiny.

Výstupy projektu: analýza tréningových potrieb a súčasného stavu v jazykovej príprave; diagnostický test, modulový program výuky angličtiny, vhodný aj pre samoštúdium, kontrolné testy a certifikácia; anglicko-holandsko-bulharsko-slovenský slovník na CD ROM.

Informovanie záujmových skupín v každej krajine o zámeroch a výstupoch projektu, informovanie širšej verejnosti o produktoch projektu na web stránke. Informovanie releventných európskych inštitúcií: Výbor pre bezpečnosť a politiku , Výbor pre armádu, KFOR, SFOR, Eurozbory, národné ministerstvá obrany, ministerstvá vnútra, vojenské a policajné vysoké a stredné školy a akadémie.

PARTNERI

4 organizácie zo 4 krajín:

Bulharsko: European Centre for Education and Training /ECET/, Sofia

Veľká Británia: University of Westminster, Londýn

Holandsko: Project Consultantie en Training /P.C.T./, Scherpenzeel

Slovensko: KNO Slovensko, Bratislava

MANAŽMENT PROJEKTU

Kontraktor projektu je European Centre for Education and Training (ECET), Bulharsko, má 8-ročné skúsenosti v oblasti výuky angličtiny pre armádne zložky. Výuku anglického jazyka príslušníkov armády realizuje na základe kontraktu č. 723/27.05.99 s bulharským ministerstvom obrany v súlade s NATO STANAG 6001. ECET bude v rámci projektu úzko spolupracovať s University of Westminister. Uvedená univerzita má dlhodobé skúsenosti v tejto oblasti, a je kontraktorom Ministerstva obrany Veľkej Británie, pre ktoré zabezpečuje realizáciu testov NATO STANAG. Dĺžka projektu je 24 mesiacov (1.december 2000 – 30.november 2002).